محل تبلیغات شما

hesabdarazadسیستم اطلاعات حسابداری سیستمی است که عملیات جمع آوری و ذخیره سازی داده های مالی را طی فرایندهای حسابداری انجام می دهد و پس از پردازش این داده ها، اطلاعات مورد استفاده تصمیم گیرندگان سازمانی را (سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، مدیران و .) تولید می کند. سیستم اطلاعات حسابداری در نهایت با ارائه گزارشهای هوشمندانه مالی می تواند تصمیم گیرندگان و مدیران سازمان را در برنامه های راهبردیشان کمک كند. هرچند یک سیستم اطلاعات حسابداری می تواند فقط شامل چند صفحه کاغذ و کتابچه راهنمای کاربر مبتنی بر یک سیستم حسابداری ساده باشد، اما امروزه سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان سیستمی پیچیده مبتنی بر قابلیتهای فناوری اطلاعات و فرایندها و روشهای سنتی و پیشرفته حسابداری است.

سیستمهای اطلاعات حسابداری از اجزای اصلی زیر تشکیل شده است:

1- كاركنان: کاربران سیستمهای اطلاعات حسابداری،

2- روشها و دستورالعملها: فرایندهای جمع آوری، مدیریت و ذخیره سازی داده های مالی،

3- داده ها: داده های مرتبط با سازمان و فرایندهای کسب وکار آن،

4- نرم افزار: برنامه ای نرم افزاری جهت پردازش داده ها،

5- زیرساخت فناوری اطلاعات: سیستمها و شبکه های کامپیوتری که امكان می دهد تا سیستم اطلاعات حسابداری در اختیار افراد مرتبط قرار گیرد

6- کنترلهای داخلی و اقدامات امنیتی: مسائل امنیتی درون سیستم جهت حفاظت از داده ها.

سیستمهای اطلاعات حسابداری را می توان محل تقاطع منطقی دو موضوع گسترده حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت دانست. آنچه در هر دو رشته حسابداری و سیستم اطلاعات مدیریت مشترک است، توجه محوری به اطلاعات است. حسابداری به خود اطلاعات مالی گرایش دارد، در حالی که سیستم اطلاعات مدیریت بیشتر به سیستمهایی پوشش می دهد که اطلاعات را تولید می کنند.

اهداف سیستم های اطلاعات حسابداری

سیستم اطلاعات حسابداری دو هدف عمده دارد:

1- ارائه اطلاعات برای عملیات و نیازهای قانونی، و

2- ارائه اطلاعات برای تصمیم گیری.

برای رسیدن به این هدفها دو فعالیت عمده وجود دارد كه عبارتند از پردازش اطلاعات و پردازش مبادلات.

مبادلات حسابداری به وسیله ثبتهای اساسی حسابداری پردازش می شوند. این مبادلات شامل فروش محصولات، خرید مواد، دریافتی از مشتریان و . هستند. پردازش مبادلات در یک سیستم اطلاعات حسابداری به وسیله زیرسیستمها انجام می شود. اگر سیستم پردازش مبادلات به طور صحیحی طراحی شده باشد، باعث می شود تا داده ها به خوبی و با دقت کنترل شوند و عمل پردازش کارامد و موثر باشد.

خروجی فرایند پردازش اطلاعات به قصد راهنمایی در امر برنامه ریزی و کنترل عملیات است و این فرایند اطلاعاتی را برای تصمیم گیری ارائه می دهد. سیستم طراحی شده برای پردازش اطلاعات یا سیستم اطلاعات حسابداری باید اطلاعاتی را ارائه دهد که مربوط، اتکاپذیر، به موقع و با اهمیت باشد.

مراحل طراحی و اجرای سیستمهای اطلاعات حسابداری

1- بررسی اولیه یا امکان سنجی: این مرحله با درخواست کاربر جهت کامپیوتری كردن شروع می شود و اقداماتی از قبیل تعیین کاربران مسئول و محدوده سیستم، نواقص سیستم موجود و هدفهای سیستم پیشنهادی در این مرحله صورت می گیرد.

2- تحلیل سیستم: در این مرحله محیط و سیستم فعلی کاربر با ابزاری همچون نمودار جریان داده ها، نمودار ارتباط بین موجودیتها و سایر ابزار شناخته شده معین می شوند.

3- طراحی: فعالیت طراحی با استفاده از مشخصه های سیستم پیشنهادی به تعیین روش پردازش مناسب و تعیین فعالیتهای لازم در داخل آن می پردازد. در این مرحله مرز سیستم دستی و سیستم کامپیوتری نیز مشخص می گردد.

4- پیاده سازی: این فعالیت شامل برنامه نویسی و یکپارچه سازی قسمتهای مختلف به منظور تشکیل بدنه کامل سیستم پیشنهادی است.

5- ارائه آزمونهای پذیرش سیستم (ارزیابی): مشخصه های ساخت سیستم طراحی شده باید به گونه ای باشند كه کلیه اطلاعات ضروری جهت تعریف یک سیستم قابل قبول از دیدگاه کاربر را در بر گیرند. در نتیجه یکی از مشخصه هایی که باید تولید شود، ایجاد یک مجموعه آزمونها جهت قابل قبول بودن سیستم است. این مرحله می تواند پس از فعالیت تحلیل سیستم و همزمان با فعالیتهای طراحی و پیاده سازی انجام شود.

6- اطمینان از کیفیت: به این فعالیت آزمون نهایی سیستم نیز گفته می شود. این فعالیت نیازمند انجام فعالیت آزمون پذیرش سیستم و فعالیت یکپارچه سازی سیستم است.

7- توضیح دستورالعمل: در این مرحله باید قسمتهای دستی سیستم به خوبی توصیف و چگونگی ارتباط این قسمتها با قسمتهای کامپیوتری مشخص گردد. محصول این قسمت، راهنمای سیستم خواهد بود.

8- تبدیل و تغییر پایگاه داده ها: در این فعالیت، پایگاه داده ها را متناسب با سیستم جدید تغییر می دهند تا بتوان سیستم کامپیوتری جدید را با داده های گذشته تغذیه کرد.

9- نصب (استقرار) سیستم: این مرحله که در حقیقت مرحله نصب سیستم اطلاعات

حسابداری است، حساسترین و شاید مشکلترین مرحله در استقرار سیستم به شمار می آید. سیستمی که به صورت تفصیلی طراحی گردیده و با استفاده از اطلاعات فرضی و یا واقعی آزمایش شده است، در این مرحله باید به صورت نهایی پیاده سازی و جایگزین سیستم قبلی گردد. آموزش مقدماتی کارکنان با برگزاری جلسه های آموزش و تشریح سیستمها صورت می گیرد. پس از آشنایی کلیه عوامل اجرایی با هدفها، مشخصات و وجوه افتراق سیستم جدید با سیستم موجود، آموزش به هر یک از مسئولان اجرای سیستم در حوزه فعالیت خود با استفاده از اطلاعات فرضی یا واقعی انجام می گیرد.


تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی